جدول فروش هفتگی سینمای ایران | از ۱ فروردین تا ۲۱ شهریور

در حال حاضر فیلم‌های متنوعی در ژانرهای کمدی، دفاع مقدس، عاشقانه و … در سینماهای کشور در حال اکران هستند؛ فیلم‌هایی که تاکنون مخاطبین زیادی را با خود همراه کردند. در ادامه جدول فروش هفتگی سینمای ایران را مشاهده می‌کنید.

 

جدول فروش هفتگی از ۲۸ اسفند تا ۶ فروردین

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۲۸ اسفند تا ۶ فروردین) فروش کل مخاطب کل شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۱۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۲,۸۷۵ ۲۵ اسفند

بخارست

سید مسعود اطیابی ۲,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۶۱,۶۴۵

۲۴ آبان

ملاقات خصوصی

امید شمس ۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۷,۴۳۸

۱۳ دی

خط استوا

اصغر نعیمی ۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۸۹۱

۴ اسفند

غریب

محمدحسین لطیفی ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۸۶۰

۲۵ اسفند

عروس خیابان فرشته مهدی خسروی ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۵۹ ۲۵ اسفند

 

جدول فروش هفتگی از ۹ تا ۱۵ فروردین

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۹ تا ۱۵ فروردین) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۶,۲۷۱ ۲۵ اسفند
غریب

محمدحسین لطیفی

۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۳,۶۰۵

۲۵ اسفند

بخارست

سیدمسعود اطیابی

۲,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۰,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۳۰,۵۳۲

۲۴ آبان

ملاقات خصوصی

امید شمس

۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۴,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۶۶۷,۲۴۳

۱۳ دی

عروس خیابان فرشته مهدی خسروی ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۵۹

۲۵ اسفند

 

جدول فروش هفتگی از ۱۵ تا ۲۱ فروردین

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۱۵ تا ۲۱ فروردین) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۱۴,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۶,۶۷۶ ۲۵ اسفند

غریب

محمدحسین لطیفی ۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۹۶۴

۲۵ اسفند

ملاقات خصوصی

امید شمس ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۳,۸۹۵

۱۳ دی

بخارست

سیدمسعود اطیابی ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۶,۶۱۸

۲۴ آبان

عروس خیابان فرشته مهدی خسروی ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵,۶۳۷

۲۵ اسفند

 

جدول فروش هفتگی از ۲۳ تا ۲۹ فروردین

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۲۳ تا ۲۹ فروردین) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۱۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۷۶,۲۷۸ ۲۵ اسفند

ملاقات خصوصی

امید شمس ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۷,۰۳۹ ۱۳ دی

غریب

محمدحسین لطیفی ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۳۹۲ ۲۵ اسفند

عروس خیابان فرشته

مهدی خسروی

۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۴,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۸,۶۲۵

۲۵ اسفند
جنگ جهانی سوم هومن سیدی ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۵۳۴

۲۶ آبان

 

جدول فروش هفتگی از ۳۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۳۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۲۲,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۸,۱۸۳ ۲۵ اسفند

سه کام حبس

سامان سالور ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۳۴۶

۲۸ فروردین

جنگ جهانی سوم

هومن سیدی ۲,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۳۸۳

۲۶ فروردین

آهنگ دو نفره

آرزو ارزانش ۱,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۸۲۵

۲۹ فروردین

غریب

محمدحسین لطیفی ۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۸۷۷

۲۵ اسفند

 

جدول فروش هفتگی ۶ تا ۱۲ اردیبهشت

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۶ تا ۱۲ اردیبهشت) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی

۱۷,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۳۰۵,۹۱۲

۲۵ اسفند

سه کام حبس

سامان سالور ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۶,۳۰۲ ۲۸ فروردین
آهنگ دو نفره

آرزو ارزانش

۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۳,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۵,۹۱۵

۲۹ فروردین

جنگ جهانی سوم

هومن سیدی ۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۱۰۹

۲۶ فروردین

 

جدول فروش هفتگی ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۱۶,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۷,۱۲۵ ۲۵ اسفند

سه کام حبس

سامان سالور ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۳۱۵ ۲۸ فروردین
آهنگ دو نفره

آرزو ارزانش

۱,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۵,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۵۹۴

۲۹ فروردین

جنگ جهانی سوم

هومن سیدی

۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۵,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۷۳۸

۲۶ فروردین

ملاقات خصوصی امید شمس ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۹,۹۵۰

۱۳ دی

 

جدول فروش هفتگی ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت) فروش کل مخاطب کل شروع اکران

فسیل

کریم امینی

۱۰,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۹۳۲,۶۲۰

۲۵ اسفند

سه کام حبس

سامان سالور ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۸,۳۱۵ ۲۸ فروردین

آهنگ دو نفره

آرزو ارزانش

۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۳۴۵

۲۹ فروردین

ملاقات خصوصی امید شمس ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۱,۲۲۶

۱۳ دی

 

جدول فروش هفتگی ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۱۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۲۴۰,۰۰۰

۲۵ اسفند

سه کام حبس

سامان سالور ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۲,۰۰۰

۲۸ فروردین

آهنگ دو نفره

آرزو ارزانش

۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۳۴۵

۲۹ فروردین

ملاقات خصوصی

امید شمس

۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۵,۰۰۰

۱۳ دی

 

جدول فروش هفتگی ۳ تا ۹ خرداد

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۳ تا ۹ خرداد) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۴۹۸,۶۳۲ ۲۵ اسفند

آهنگ دو نفره

آرزو ارزانش

۱,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۸,۰۲۴

۲۹ فروردین

سه کام حبس

سامان سالور

۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۸,۹۲۵

۲۸ فروردین
یقه سفیدها

شهرام مسلخی

۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۶۶

۲۷ اردیبهشت

ملاقات خصوصی

امید شمس ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۷,۰۰۰

۱۳ دی

 

جدول فروش هفتگی ۱۰ تا ۱۶ خرداد

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۱۰ تا ۱۶ خرداد) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۸,۶۸۹,۳۶۸,۰۰۰ ۱۶۴,۲۵۲,۲۷۵,۷۵۰ ۳,۷۱۴,۵۸۲ ۲۵ اسفند

آهنگ دو نفره

آرزو ارزانش ۱,۸۶۳,۰۲۷,۵۰۰ ۱۲,۱۷۷,۵۶۵,۵۰۰ ۲۸۲,۷۲۵

۲۹ فروردین

سه کام حبس

سامان سالور ۱,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰ ۱۴,۷۳۰,۱۷۳,۵۰۰ ۳۱۱,۶۹۷

۲۸ فروردین

یقه سفیدها

شهرام مسلخی ۵۷۴,۰۸۹,۵۰۰ ۱,۸۶۳,۶۴۲,۵۰۰ ۴۲,۸۱۶

۲۷ اردیبهشت

ملاقات خصوصی

امید شمس ۴۹۲,۸۴۰,۰۰۰ ۳۱,۵۹۰,۶۸۱,۵۰۰ ۸۱۲,۶۹۳

۱۳ دی

 

جدول فروش هفتگی ۱۷ تا ۲۳ خرداد

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۱۷ تا ۲۳ خرداد) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی

۱۰,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۹۶۲,۹۸۵

۲۵ اسفند

شهر هرت

کریم امینی

۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۵,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۶,۶۱۱

۱۷ خرداد

کت چرمی

حسین میرزامحمدی

۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۷,۰۶۳

۱۷ خرداد

آهنگ دو نفره

آرزو ارزانش

۱,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۴۴۹

۲۹ فروردین

مصلحت

حسین دارابی

۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۸,۴۹۱

۱۷ خرداد

 

جدول فروش هفتگی ۷ تا ۱۳ تیر

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۷ تا ۱۳ تیر) فروش کل مخاطب کل شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۱۰,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۷۳۲,۸۳۴

۲۵ اسفند

شهر هرت

کریم امینی ۶,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۶,۹۴۵

۱۷ خرداد

کت چرمی

حسین میرزامحمدی ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۷,۲۹۸

۱۷ خرداد

عروسی مردم

مجید توکلی ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۱۷۱

۱۷ خرداد

مصلحت

حسین دارابی ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۸۲

۱۷ خرداد

 

جدول فروش هفتگی ۱۴ تا ۲۰ تیر

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۱۴ تا ۲۰) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۸,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۹۵۲,۶۶۰

۲۵ اسفند

شهر هرت

کریم امینی ۵,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۰,۹۴۲

۱۷ خرداد

کت چرمی

حسین میرزامحمدی ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۴,۵۱۲

۱۷ خرداد

عروسی مردم

مجید توکلی ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۳۳۷

۱۷ خرداد

مصلحت

حسین دارابی ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۹۳۸

۱۷ خرداد

 

جدول فروش هفتگی ۲۱ تا ۲۷ تیر

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۲۱ تا ۲۷ تیر) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۷۲,۵۶۹ ۲۵ اسفند

شهر هرت

کریم امینی ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۴,۱۷۵

۱۷ خرداد

کت چرمی

حسین میرزامحمدی ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۳,۴۱۴

۱۷ خرداد

عروسی مردم

مجید توکلی ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۶۲۲

۱۷ خرداد

آهنگ دونفره آرزو ارزانش ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۴,۴۴۸

۲۹ فروردین

 

جدول فروش هفتگی ۲۸ تیر تا ۳ مرداد

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۲۸ تیر تا ۳ مرداد) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

کت چرمی

حسین میرزامحمدی ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۶۴۹

۱۷ خرداد

سه کام حبس

سامان سالور ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۹,۲۹۵

۲۸ فروردین

مصلحت

حسین دارابی ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۳,۵۲۵

۱۷ خرداد

شهرک

علی حضرتی ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۵۳۶

۱۴ تیر

فسیل کریم امینی ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۴۹۶

۲۵ اسفند

 

جدول فروش هفتگی ۱۱ تا ۱۷ مرداد

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۱۱ تا ۱۷ مرداد) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۳۱۳,۸۹۲

۲۵ اسفند

شهر هرت

کریم امینی ۳,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۸,۶۹۴

۱۷ خرداد

کت چرمی

حسین میرزامحمدی ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۵۶۴

۱۷ خرداد

عروسی مردم

مجید توکلی ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۴,۸۰۷

۱۷ خرداد

آهنگ دو نفره

آرزو ارزانش ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۵۶۴

۲۹ فروردین

 

جدول فروش هفتگی ۱۸ تا ۲۴ خرداد

فیلم

کارگردان فروش هفتگی( ۱۸ تا ۲۴ خرداد) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۴۶۰,۶۹۱

۲۵ اسفند

شهر هرت

کریم امینی ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۵,۱۸۹

۱۷ خرداد

نارگیل ۲

سید داوود اطیابی ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۱۰

۱۸ مرداد

بی مادر

سید مرتضی فاطمی ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۴۸

۱۸ مرداد

آخرین تولد

نوید محمودی ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۸۵

۱۸ مرداد

 

جدول فروش هفتگی ۲۵ تا ۳۱ مرداد

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۲۵ تا ۳۱ مرداد) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۲,۵۷۹ ۲۵ اسفند

شهر هرت

کریم امینی ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۳۶,۳۲۶

۱۷ خرداد

نارگیل ۲

سید داوود اطیابی ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۳۸۵

۱۸ مرداد

بی مادر

سید مرتضی فاطمی ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۳۲۸

۱۸ مرداد

آخرین تولد نوید محمودی ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۸۲

۱۸ مرداد

 

جدول فروش هفتگی ۱ تا ۷ شهریور

فیلم

کارگردان فروش هفتگی ( ۱ تا ۷ شهریور) فروش کل مخاطب کل شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۵,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۷۴۲,۸۶۰

۲۵ اسفند

شهر هرت

کریم امینی ۴,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۶,۴۲۸

۱۷ خرداد

نارگیل ۲

سید داوود اطیابی ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۸۳۰

۱۸ مرداد

بی مادر

سید مرتضی فاطمی ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۹۴۷

۱۸ مرداد

آخرین تولد نوید محمودی ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۵۲

۱۸ مرداد

 

جدول فروش هفتگی ۸ تا ۱۴ شهریور

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۸ تا  ۱۴شهریور) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۸۳۴,۸۴۱ ۲۵ اسفند

شهر هرت

کریم امینی ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۴۰۵

۱۷ خرداد

نارگیل ۲

سید داوود اطیابی ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۴,۲۴۹

۱۸ مرداد

بی مادر

سید مرتضی فاطمی ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۲۳۱

۱۸ مرداد

آخرین تولد نوید محمودی ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۹۰۳

۱۸ مرداد

 

جدول فروش هفتگی ۱۵ تا ۲۱ شهریور

فیلم

کارگردان فروش هفتگی (۱۵ تا ۲۱ شهریور) فروش کل مخاطب کل

شروع اکران

فسیل

کریم امینی ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۹۴۹,۹۹۷

۲۵ اسفند

شهر هرت

کریم امینی ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۶,۹۴۶

۱۷ خرداد

نارگیل ۲

سید داوود اطیابی ۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۲,۳۰۵

۱۸ مرداد

ستاره بازی

هاتف علیمردانی ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۲۱۶

۱ شهریور

بی مادر

سیدمرتضی فاطمی ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹,۷۳۶

۱۸ مرداد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.